Biz hakda

about

Biz kim?

Jiangxi Nero Commerce Co., Ltd., 1000 inedördül m2 zawod we 100-den gowrak işgäri bolan ösüşi, dizaýny, önümçiligi, satuwy we söwdany birleşdirýän senagat we söwda kompaniýasydyr. Biz Yifeng i Jiangxi-de ýerleşýäris, Hytaýda iň gowy bambuk gelip çykyşy. "Anbao Home Furnishing" zawodymyz 2011-nji ýylda esaslandyryldy. Bambuk we agaç önümlerini öndürmekde on ýyldan gowrak tejribämiz bar. Zawodymyz ozal içerki söwda edipdi. Thisöne bu ýyl önümlerimizi bütin dünýä satmakçy.

Biz näme edýäris?

10 ýyldan gowrak wagt bäri bambuk we agaç önümlerini öndürmekde we işlemekde ýöriteleşýäris, bambuk kesýän boradlar, bambuk çekijileri gurnaýjylar, bmaboo çekiji bölüjiler, çaga üçin bambuk çüýşesi, bambuk aşhana gap-gaçlary, bambuk mebelleri, agaç hrizma LED çyralary we beýleki agaç önümleri .

Şu wagta çenli 200-den gowrak dürli önümimiz bar we bize suratlar, ululyklar ýa-da nusgalar berip bilýänçäňiz, bambuk ýa-da agaç önümlerini öndürip bileris. Zawodymyzda hünärmen lazer nagyş maşynlary bar, şonuň üçin önümleriňizde logotipiňizi ýa-da isleýän nagyşlaryňyzy çekip bileris. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan, Birleşen Patyşalykdan, Päkistandan we beýleki sebitlerden alyjylar bilen hyzmatdaşlyga ýetdik. Mundan başga-da, owm amazon dükanlarymyz bar. Dowam edýän tagallalara we tehnikany kämilleşdirmäge esaslanyp, müşderilerimiz bilen uzak wagtlap hyzmatdaşlygy dowam etdirýäris.

Korporatiw medeniýet

Gymmatlygymyz: dogruçyllyk, jogapkärçilik, täzelik, bagyşlamak
Dogruçyllyk
Wepaly kompaniýa; Sözler we amallar bilen yzygiderli
Dogruçyllyk kompaniýanyň ösüşiniň esasydyr
Jogapkärçilik: jogapkärçiligi ýerine ýetirmek, jogapkärçiligi öz üstüne almak we borçlaryny ýerine ýetirmek üçin başlangyç görkeziň.
Täzelik: Döwür bilen aýakdaş git, öňe git, birinji bolmaga het et.

Innowasiýa, kompaniýanyň ösüşi üçin güýç çeşmesidir.
Bagyşlamak: Söýgi we wepalylyk, çyn ýürekden hyzmat etmek we jemgyýete gaýdyp gelmek.
Bagyşlamak Döwlet Grid halkynyň belent ideologiki älemidir we ruhy hilidir.
Biziň artykmaçlygymyz: berk hil gözegçiligi üçin önümçilik liniýamyz we hünärmen QC toparymyz bar. OEM we ODM elýeterli. Meseleleriňizi çözmäge kömek etmek üçin 24 sagadyň dowamynda jogap bereris. FSC-den geçdik.