Gap-gaçlar eýesi üçin bambuk giňeldilen çekme guramaçysy

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Gap-gaçlar eýesi üçin bambuk giňeldilip bilinýän çekiji guramaçy
Marka: NERO
Materia: bambuk
Reňk: asyl
Agramy: 1,5 kg töweregi
Ölçegi: 44 x 50 x5; 40 x 34 x4; 39 x 36 x5 (L x W x H)

Bukjadaky zatlar:
1 bambuk giňeldilip bilinýän çekme guramaçysy.

Üns beriň: Giňeldilende gysylmak üçin seresap boluň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ulanyş ýagdaýy:
Gündelik ulanyş üçin ideal çuňňur çekme guramaçysy. Owadan işleýän, ajaýyp dizaýn ony öý bezegiňiz üçin ajaýyp öwgä öwürýär. Bambuk çekiji guramaçymyzy synap göreniňizde, ýokary hilli guramaçylary we ammarlary gözlemegi bes ediň. Öý, aşhana, hammam we ofis çekiş guramasy üçin ajaýyp.

Üstünlikleri:
Köp maksatly ulanmak: Bu çekme gurnaýjy, pürs, şaý-sepler, kanselýariýa we gurallar ýaly ownuk zatlary saklamak üçin ulanylyp bilner. Aşhanada, myhman otagynda, ýatylýan otagda we peýdaly otagda we ş.m. ulanylyp bilner. Birnäçe zady birnäçe gezek ulanmak üçin amatly.

Giňeldilip bilinýän we sazlanyp bilinýän gap-gaç gurnaýjy: 6-8 bölüm bilen işlenip düzülen guramaçy, süýşmek bilen 13 dýuýmdan 19,6 dýuýma çenli giňeldilip bilinýän köp zatlary ýerleşdirip, ýer tygşytlap biler.

Ajaýyp Premium Bambuk: Bambukdan ýasalan gap-gaçlar tertipli we owadan görünýär. Beýleki öndürijilerden tapawutlylykda, bambuk gap-gaç gaplaryny gurnaýjylarymyz, güýji artdyrmak üçin doly ýetişýär. Siziň üçin bu “Pipishell” gurnaýjysynyň çekişiňizden has uzak dowam edip biljekdigini aňladýar.

Amaly we ajaýyp ammar: Bu bambuk gurnaýjy, bulaşyk ownuk zatlary bölekler arkaly saklap biler. Harytlary almak aňsat, çemçe we pyçak, ruçka we hökümdar, monjuk we sagat ýaly zatlary gözlemek üçin wagt tygşytlap biler.

Güýçli gurluşyk we aňsat tehniki hyzmat: Bu aşhana gap-gaçlarynyň çekijisini gurnaýjy ýerinde saklamak üçin ýeterlik derejede berkdir. Bu bambuk gurnaýjy, ýyly suw bilen çalt süpürilip, çygly mata bilen süpürilip bilner.

Bamboo Kitchen Drawer Organizer (5)

Bamboo Kitchen Drawer Organizer (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň