Nero Akasiýa agaç ýakymly ysly tarelka

Gysga düşündiriş:

Önümiň ady: Nero Acacia Wood Spice legeni
Marka: NERO
Materia: Akasiýa
Reňk: asyl
Agramy: töweregi: 0,35 kg
Ölçegi: 25 x 1,2 sm (L x H)

Bukjadaky zatlar:
1 Akasiýa agaç ýakymly ysly tarelka


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üns beriň:
Agaç materiallary sebäpli, tarelkany gün şöhlesine düşürmäň ýa-da wagtyň geçmegi bilen oduny zaýalajak çygly ýagdaýda goýmaň. Gaty zatlary çyzmaň. Gatnawy goramak üçin her alty aýdan bir ýeňil mum ýa-da ýag maslahat berýäris

Üstünlikleri:
Iň oňat agaç gap: 100% akasiýa agajy we ýokary ussatlyk bilen elde ýasalan. Bir blokdan ýasalan agaçdan, bambukdan, plastmassadan, aýnadan has berk.

100% SAGLYK: Bu arassa akasiýa agajydyr we hiç hili ýelim, PVX ýa-da zäherli gutarnykly ýasalan.

Agaç sungatynyň ajaýyp we dowamly bölegi: Ekologiýa taýdan arassa görnüşde öndürilen bu agaç tabaklar tebigy akasiýa agajyndan ýasalýar! Akasiýa agaçlarynyň agajy tebigy ýagdaýda iki reňkli bolansoň, her bir elde ýasalan agaç tarelkasy ajaýyp eserdir.

Iýmitiňizi stilde hödürläň: ýakymly akasiýa agaç çüýşesi, tagamly tagamlaryňyza hyzmat etmegi aňsatlaşdyrýar! Tagamly işdäaçarlar üçin bolsun ýa-da süýji desertler üçin - iýmit üçin ygtybarly agaç hyzmat ediş tagtasy bilen, myhmanlaryňyzy haýran galdyrarsyňyz!

Uzak dowam edýän agaç hyzmat ediş lýuboý toplumy: Elinde ýakyn hyzmat edýän tabagyň bolmagy elmydama peýdalydyr! Ajaýyp hili we baky dowam etjek agaç gap-gaçlaryň ajaýyp görnüşini nädip saklamalydygy baradaky maslahatlarymyz bilen!

Ynam bilen dükan: Biz agaç önümlerini öndürýän hünärmen we her bir müşderä kanagatlanarly önümleri we hyzmatlary bermäge hemişe uly ähmiýet berýäris. Agaçdan ýasalan gap-gaç hakda soraglaryňyz bar bolsa, bize ýüz tutuň we size kanagatlanarly çözgüt bereris

Habarlaşyň: haýsydyr bir mesele bar bolsa bize ýüz tutuň: gongyuxuan@nerobamboo.com

Nero Acacia Wood Spice tray (5)

Nero Acacia Wood Spice tray (6)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary