Nero sazlanyp bilinýän bambuk çekiji bölüjiler

Gysga düşündiriş:

Marka: NERO
Materia: bambuk
Reňk: asyl
Agramy: 1,3 kg töweregi
Ölçegi: 56 x 1,5 x 6; 43 x 1,5 x 6 sm (L x W x H)

Bukjadaky zatlar:
4 sazlanyp bilinýän bambuk çekiji bölüji, 9 sany bambuk ýassygy.

Üns beriň: Giňeldilende gysylmak üçin seresap boluň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Üstünlikleri:
GURAMAN SÖ DRGÜLER: Guramaňyzy Nero bambuk çekme bölüjileri bilen täze belentliklere çykaryň. Aşhanaňyzda, ýatylýan otagyňyzda we hatda hammamda bu bambuk çekijisini gurnaýjy toplumy bilen çözüň. Saklaýjy çyzgylaryňyzy tertipli saklamak üçin ýasaldy, zerur wagty tapyp bilersiňiz. Iň amatly ulanmak üçin satyn almazdan ozal çekiş ölçegleriňizi ölçäň we deňeşdiriň

MULTIPURPOSE DRAWER DIVIDER INSERTS - Aşhana çekiş gurnaýjy toplumymyz 17 "-22" çyzgylar üçin gaty amatly. Köpugurly dizaýny bilen tanalýan we gowy görülýän eşikler, senetçileri gurnaýjylar we ammar toplumlary üçin çekiji bölüji we geýim çekiji bölüji hökmünde ajaýyp hyzmat edýärler. Onuň sazlanyp bilinýän dizaýny, hatda ähli içki geýim gurnaýjysy üçin ähli wekilleriňizi tertipli saklamak üçin çekişiňiziň ýerleşişini düzmäge mümkinçilik berýär.

HYZMATDAŞLYK ÜÇIN GEREK - Çuňňur çekiş gurnaýjy toplumymyz, hersiniň ölçegi 22 "x 2.3" bolan 4 sany sazlanyp bilinýän çekiji bölüji bar. Çagaňyzyň otagyndan ýa-da ofis ýerlerinden has köp peýdalanmak we çekiş ukybyňyzy artdyrmak üçin ýasaldy. Giňeldilip bilinýän çekiji bölüji goýmalarymyzdan peýdalanyň we her çekmäni şahsy islegiňize görä düzüň

I IT GOWY GURAMA - Öýüňizi tertibe salmak hiç haçan çekijileriň hasabyna bolmaly däldir! Şonuň üçin bambuk çekiş bölüjilerimizi berk saklamak üçin uçlaryna oturdylan eva köpük bilen gelýär. Bu, çekiş bölüjilerimiziň guramaçysynyň çyzgylaryňyzy çyzyp, islendik zyýan döretmeginiň öňüni alýar. Aşhanada aýallar, spatulalar we başgalar ýaly uly gap-gaçlar üçin çekiji bölüji hökmünde iň amatly.

DOST Ulanyjy - Çyzgy bölüjilerimiziň berk we gönümel dizaýnyna ýokary baha berjekdigiňize ynanýarys. Gatnaşyk gurnaýjymyz, islendik çekiş meýdançasyndan peýdalanyp bilersiňiz!

Habarlaşyň: haýsydyr bir mesele bar bolsa bize ýüz tutuň: gongyuxuan@nerobamboo.com

Nero Adjustable Bamboo Drawer dividers (3)

Nero Adjustable Bamboo Drawer dividers (4)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň